Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp13.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp13.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-26

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp13.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Piątek, adres poczty elektronicznej admin@sp13.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 507 144 649. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp13.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp13.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

ul. Elsnera 25- trzy budynki:

 1. Dostępność wejść do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • do budynku oddziałów przedszkolnych prowadzi jedno wejście. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • do budynku głównego prowadzą trzy wejścia. Wejście główne posiada podjazd, więc jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • budynek nowego przedszkola w budowie

Informacja główna (sekretariat) znajduje się na pierwszym piętrze w budynku głównym. Posiada bariery architektoniczne. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne dwa korytarze i pomieszczenia na parterze w nowej części oraz przy sali gimnastycznej. W budynkach nie ma wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w nowej części szkoły, oraz przy sali gimnastycznej.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynkach nie zastosowano pochylni dla wózków.
 • W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do sekretariatu szkoły w budynku głównym można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- aktualizazcja

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Bucher
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:08:40
Informację wprowadził do BIPAnna Bucher
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:08:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2020-07-30 12:08:06
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:34:35
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:34:47
4nowaMałgorzata Toll2021-02-18 12:41:58
5nowaMałgorzata Toll2021-03-30 07:40:58
6nowaMałgorzata Toll2021-03-30 07:57:39
7nowaMałgorzata Toll2021-03-30 07:59:10
8nowaMałgorzata Toll2021-03-30 07:59:53
9nowaMałgorzata Toll2021-03-30 08:00:58
10nowaMałgorzata Toll2021-03-30 08:01:40
11nowaMałgorzata Toll2021-03-30 08:03:56
12nowaMałgorzata Toll2021-03-30 08:04:36
13nowaMałgorzata Toll2021-03-30 08:14:41
14nowaMałgorzata Toll2021-03-30 08:15:01
15nowaMałgorzata Toll2022-03-17 08:34:15
16nowaAnna Bucher2023-05-12 11:39:56
17nowaAnna Bucher2024-04-22 08:42:20
18nowaAnna Bucher2024-04-22 08:42:22