oznaczenie sprawy: SP13.26.1.2015
nr kor.:   
 

 

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Modernizacja boisk szkolnych (zagospodarowanie terenu, II etap)

 
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Bellsport Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom z ceną 485 753,02 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
Bellsport Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom
90,00
5,00
95,00
2.
COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk , Waldemar Kosiorowski
ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń
73,68
8,33
82,01

 
Zawiadomienie podlega publikacji od 22-06-2015 r. do 29-06-2015 r.


Sekretarz Szkoły

22-06-2015 r. Małgorzata Toll
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor

22-06-2015 r. Mariola Bucher

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)