Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek  
 
 
SP13.26.1.2015 Gliwice,  03-06-2015 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Modernizacja boisk szkolnych (zagospodarowanie terenu, II etap)


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

PYTANIE
W SIWZ zamawiający opisał parametry techniczne konkretnej nawierzchni jaką jest CONIPUR. Żądania takie w połączeniu z wymaganymi dokumentami w znaczny sposób ograniczają możliwość składania ważnych ofert, co ogranicza konkurencyjność. Działania takie są niezgodne z art.7 ust 1,art 22 ust.2, art.29 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Czy w związku z tym zamawiający dopuści nawierzchnie innych producentów szeroko stosowanych na różnych obiektach sportowych posiadających odpowiednie certyfikaty w tym LAAF.

ODPOWIEDŹ:
Projekt budowlany, projekt wykonawczy opisuje minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej.
Z kolei w punkcie 9 rozdziału 9 zamawiający opisał jakie dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej wykonawca winien dołączyć do oferty dla potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.
Nie podzielamy poglądu wykonawcy, że postawione wymagania ograniczają konkurencyjność.
Zamawiający zobligowany jest prowadzić postępowanie nie tylko zgodnie z Prawem zamówień publicznych, ale również zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która wymaga racjonalnego wydatkowania środków publicznych. W żadnym wypadku zamawiający nie narusza zasady uczciwej konkurencji – wykonawca może złożyć ofertę podając rozwiązanie równoważne opisanym przez zamawiającego, tj. takie same lub lepsze od wymaganych przez zamawiającego.
Prawo Zamówień Publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek jednoznacznego, wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, nie nakłada natomiast obowiązku uwzględnienia wszystkich materiałów występujących na rynku.
Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu oprócz nawierzchni boiska także inne prace. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa materiałów.
Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający podtrzymuje w całości wymagania SIWZ i dokumentacji projektowej.

 
  Z poważaniem

Mariola Bucher

Dyrektor
Kopia aa.
 
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek
ul. Józefa Elsnera 25
44-105 Gliwice
 
tel. +48 32 270-03-50
fax +48 32 270-03-50
sp13@edukacja.gliwice.eu