SP13.26.2.2022
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
(3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza. 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Szkoła Podstawowa Nr 13 Im. Krystyny Bochenek W Gliwicach
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
07-03-2022 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 20-04-2022 r.
Nr zawartej umowy:
1/2022
Wybrany wykonawca (nazwa):
Joksa Sport Marcin Kościański , Lenartowicza 98 lok. 61, 41-219 Sosnowiec

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

17-05-2022 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00161148/01
Wartość zawartej umowy
netto: 660 669,60 zł
brutto: 
812 623,61 zł
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Magdalena Koprucka
 
(osoba sporządzająca)