oznaczenie sprawy: SP13.26.2.2022

 

Szkoła Podstawowa Nr 13 Im. Krystyny Bochenek W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

" (3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Joksa Sport Marcin Kościański Lenartowicza 98 lok. 61, 41-219 Sosnowiec  z ceną 812623,61 zł.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieńpublicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawa Pzp) -1. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów oceny ofertokreślonych w dokumentach zamówienia.2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakoścido ceny lub kosztu lub oferta z najniższa cena lub kosztem.Uzasadnienie faktyczne:Wybrana oferta uzyskała najwyższa liczbę punktów - jest zgodna z warunkamizamówienia i ustawa Prawo zamówień publicznych.Zamawiający ma możliwość zwiększenia kwoty środków zabezpieczonych do kwoty oferty najkorzystniejszej.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
"czas realizacji zamówienia
Liczba pkt w kryterium termin gwarancji i rękojmi
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika projektu
Łączna punktacja

1.
Joksa Sport Marcin Kościański
Lenartowicza 98 lok. 61, 41-219 Sosnowiec
53,38
7,81
10,00
20,00
91,19
2.
PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK
OGRODOWA 19, 44-120 PYSKOWICE
52,27
10,00
10,00
12,00
84,27
3.
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE HERMAN JAROSŁAW
PRZYLEGŁA 4, 44-323 POŁOMIA
60,00
7,74
10,00
0,00
77,74
4.
JS INVEST Group Sp. z o.o.
Chorzowska 44B , 44-100 Gliwice
54,22
9,65
10,00
8,00
81,87
5.
JM KONTRAKT SP. Z O.O SP.K.
CIESZYŃSKA 27A, 43-241 ŁĄKA
57,84
8,37
10,00
8,00
84,21
6.
INFOPOL GAZ MARLENA HANDEL-SZCZERBA
FABRYCZNA 10, 41-909 BYTOM
45,66
7,88
10,00
0,00
 63,54

12-04-2022 r. Koprucka Magdalena
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

12-04-2022 r. Mariola Bucher

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)