Oznaczenie sprawy: SP13.26.2.2022
nr kor.:
 
Szkoła Podstawowa Nr 13 Im. Krystyny Bochenek W Gliwicach OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
(3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07-03-2022  

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane(3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa częścinieużytkowej poddasza.SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 0007214901.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Józefa Elsnera 251.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1051.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 032/270-03-501.5.8.) Numer faksu: 032/270-03-501.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp13.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp13.org.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:(3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa częścinieużytkowej poddasza.2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a2439ce-9d36-11ec-80f8-1ad70aec7fa42.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00076738/012.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-07 07:422.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015531/03/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.2 Roboty remontowo -budowalne związane z przebudową części nieużytkowej poddasza.2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej: NieOgłoszenie nr 2022/BZP 00076738/01 z dnia 2022-03-072022-03-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://sp13.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeńoraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się zwykonawcami - adres strony internetowej: https://sp13.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:: 1)komunikacja miedzy Zamawiającyma Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, którydostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza dokomunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania zminiPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach k or z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j ( e PU A P )https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danychbudowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: Sp13.26.2.20224.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaZamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z zmianą sposobu użytkowania i przebudową częścinieużytkowej poddasza budynku szkoły w ramach modernizacji istniejącej placówki oświatowej Szkoły Podstawowej nr 13im. K. Bochenek w Gliwicach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załączniku 6.1 do SWZ : dokumentacji projektowej opracowanej przez Studio BB Architekci, Tomasz Bradecki, branże:architektoniczna, instalacji sanitarnych i elektrycznych;Ogłoszenie nr 2022/BZP 00076738/01 z dnia 2022-03-072022-03-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w oferciecałość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione wprzedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z "sztuką budowlaną" i obowiązującymiprzepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje odWykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych.Zamawiający zaleca dokonanie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wizji lokalnej z uwzględnieniem aktualnychograniczeń sanitarnych.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mieniaplacówki. W tym celu zabezpieczy w razie potrzeby miejsca prowadzenia robót i sąsiadujące pomieszczenia m.in. przedzapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek.Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidującyz funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w okresie 15.04 – 29.07.2022..Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należytraktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe zewzględu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem, zewzględu na kontynuację modernizacji, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanejfunkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualniewymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającego.4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem45262700-8 - Przebudowa budynków45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-15 do 2022-07-294.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub robotybudowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresurealizacji.4.3.5.) Nazwa kryterium: "czas realizacji zamówienia4.3.6.) Waga: 10Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:Ogłoszenie nr 2022/BZP 00076738/01 z dnia 2022-03-072022-03-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneinne.4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i rękojmi4.3.6.) Waga: 10Kryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika projektu4.3.6.) Waga: 204.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunekkosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4Art. 109 ust. 1 pkt 8Art. 109 ust. 1 pkt 105.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówienia: .1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym minimalna sumagwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od oferowanej ceny wykonania zamówienia przez Wykonawcę.W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówienia.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyłrealizację co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z remontem, przebudową lub modernizacją zrealizowanych wobrębie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złbrutto zł każdej z wykonanych robót.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówieniaO zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym:- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika projektu, posiadającąuprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie doświadczenie wkierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przedupływem terminu składania ofert, w kierowaniu minimum dwoma robotami budowlanymi polegającymi nabudowie/przebudowie lub modernizacji czynnego obiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 , o wartościnie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto zł wykonanych robót;- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającąuprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub równorzędne i conajmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży instalacji sanitarnych,posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych lubrównorzędne i co najmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;Ogłoszenie nr 2022/BZP 00076738/01 z dnia 2022-03-072022-03-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : 1.oświadczenie oniepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyna wezwanie1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej,2.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 1255.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu::1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunkówudziału w postępowaniu2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyna wezwanie1.okumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej2.wykaz robót budowlanych3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacjiktórych te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługiwykonają poszczególni wykonawcy6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Warunki zmiany umowy określono w załączniku nr 4 - wzór umowy7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacjązamówienia: Tak7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawySEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-22 13:308.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-22 14:008.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-20Ogłoszenie nr 2022/BZP 00076738/01 z dnia 2022-03-072022-03-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 

 
 
07-03-2022 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
07-03-2022 r.  Mariola Bucher
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej